Zbor Cirkvi Bratskej

v Bardejove
My kážeme ukrižovaného Krista...

(1.Kor. 1:23)

viac

December

2. December

Biblický text: Žalm 15,1-5

9. December

Biblický text: 2.Mojžišova 20,1-17

16. December

Biblický text: Matúš 25,1-13

23. December

Vianočný program besiedky

25. December

Biblický text: Lukáš 1,26-38

30. December

Biblický text: Žalm 90,1-17